การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


ฐานข้อมูล ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วัน/เดือน/ปี
ที่แต่งตั้ง
บุคลากรที่ได้รับตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คณะ ตำรงตำแหน่ง
ทางสาขา

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย โองการ วณิชาชีวะ
 • ปริญญาตรี : วท.บ.(ชีววิทยา)
 • ปริญญาโท : วท.ม.(ชีววิทยา)
 • ปริญญาเอก : Dr.rer.nat (Biology)

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย โองการ วณิชาชีวะ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ชีวิทยาพื้นฐาน.(2554):315 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  1.บทความวิชาเรื่อง วิกฤตการณ์ทุเรียนสายพันธุ์ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี เผยแพร่: ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
  2.บทความวิชาการ เรื่อง ดีเอ็นเอบาร์โค้ด:เครื่องมือใหม่สำหรับการระบุชนิดทางชีวภาพ? การเผยแพร่: วารสารวิทยาศาสตร์ มข.40
 • งานวิจัย เรื่อง :
  1. งานวิจัยเรื่อง สืบสานภูมิปัญญาพืชท้องถิ่นจากการศึกษาพันธุกรรมของสับปะรดสายพันธ์ุท้องถิ่นอินทรชิตของประเทศไทย เผยแพร่:วารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Agricultural Technology
  2. บทความวิจัยเรื่อง Genetic Variability among Durian (Durio zibethinus Murr.) Cultivars in the Nonthaburi Province, Thailand Detected by RAPD Analysis การเผยแพร่: Journal of Agricultural Technology
  3. บทความวิจัยเรื่อง The Application of ISSR Markers in Genetic Variance Detection among Durian(Durio zibethinus Murr.) Cultivars in the Nonthaburi Province, Thailand. เผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
วัน/เดือน/ปี
ที่แต่งตั้ง
บุคลากรที่ได้รับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ ตำรงตำแหน่ง
ทางสาขา
24/07/2555 ชื่อ-นามสกุล : นาย โองการ วณิชาชีวะ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา** ถ้าข้อมูลผิดพลาด ขออภัยด้วยและโปรดแจ้งงานสภา เพื่อแก้ไข ขอบคุณคะกำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 57278