การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการวิธีการ การขอตำแหน่งทางวิชาการ


ชื่อเอกสาร download

หัวเรื่อง : สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ
เนื้อเรื่อง : สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

หัวเรื่อง : ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เนื้อเรื่อง : ผู้เสนอขอยื่นเรื่องพร้อมประวัติส่วนตัว จํานวน ๑ ชุด แบบ ก.พ.อ. ๐๓ หรือ ก.พ.อ. ๐๔ (แล้วแต่กรณี) จํานวน ๘ ชุด
และผลงานทางวิชาการ จํานวน ๕ ชุด ที่สํานักงานคณบดี


กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 59555