การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม ผศ. รศ.
  วิทยาลัยการฝึกหัดครู 15 4 19
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 3 22
  คณะวิทยาการจัดการ 21 1 22
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 3 33
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 2 21
  พุทธวิชชาลัย 2 0 2
  วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 0 0 0
รวม 106 13 119** ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 21/04/2562กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 53708