การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม ผศ. รศ.
  วิทยาลัยการฝึกหัดครู 0 0 0
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0
  คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 1
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0
  พุทธวิชชาลัย 0 0 0
  วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 0 0 0
รวม 1 0 1** ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 20/10/2562กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 57277