การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม ผศ. รศ.
  วิทยาลัยการฝึกหัดครู 0 0 0
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0
  คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0
  พุทธวิชชาลัย 0 0 0
  วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 0 0 0
รวม 0 0 0** ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 25/03/2561กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 46093