การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม ผศ. รศ.
  วิทยาลัยการฝึกหัดครู 15 5 20
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 6 25
  คณะวิทยาการจัดการ 21 1 22
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31 5 36
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 4 23
  พุทธวิชชาลัย 2 0 2
  วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 0 0 0
รวม 107 21 128** ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 29/05/2560กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 37571