เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


 

นายกสภามหาวิทยาลัย
นาย มีชัย ฤชุพันธุ์


 
 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นาย ถนอม อินทรกำเนิด


 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. สนิท อักษรแก้วกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. กิตติคุณ วิษณุ เครืองามกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. คมเพชร ฉัตรศุภกุลกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. เปรื่อง กิจรัตน์ภรกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ทองหล่อ วงษ์อินทร์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย ดุสิต เจริญควนิชกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์


 


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย สมศักดิ์ สุโมตยกุล


 
 


อธิการบดี
รศ. พงศ์ หรดาล


 
 


ประธานกรรมการส่งเสริม กิจกรรมมหาวิทยาลัย
นาย ไพรัช อรรถกามานนท์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์ ขจิตพรรณ อมรปาน


 

กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
รศ. สุพจน์ แสงเงินกรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ผศ. ณรงศักดิ์ จักรกรณ์กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
อาจารย์ ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ


 

กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
อาจารย์ มณฑล จันทร์แจ่มใส


 

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
รศ. วิชัย แหวนเพชรกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
รศ. ทิวัตต์ มณีโชติกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ ชินะทัตร์ นาคะสิงห์


 

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ นภพร เชื้อขำ


 

ผู่ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ. พรทิพย์ รักชาติเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ จุไร วรศักดิ์โยธินผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ กฤตพล วังภูสิต