เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


 

นายกสภามหาวิทยาลัย
นาย ถนอม อินทรกำเนิด ทำหน้าที่แทน


 
 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นาย ถนอม อินทรกำเนิด


 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. สนิท อักษรแก้วกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. กิตติคุณ วิษณุ เครืองามกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. คมเพชร ฉัตรศุภกุลกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย สมศักดิ์ สุโมตยกุลกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ทองหล่อ วงษ์อินทร์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย ดุสิต เจริญควนิชกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์


 


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. ชัยยงค์ พรหมวงศ์


 
 


อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รศ. เปรื่อง กิจรัตน์ภร


 
 


ประธานกรรมการส่งเสริม กิจกรรมมหาวิทยาลัย
นาย ไพรัช อรรถกามานนท์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์ ขจิตพรรณ อมรปาน


 

กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
รศ. สุพจน์ แสงเงินกรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ผศ. ประกาศิต โสไกรกรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
อาจารย์ สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์


 

กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
รศ. จิตราภา กุณฑลบุตร


 

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
รศ. เกษม ช่วยพนังกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ผศ. อะเคื้อ กุลประสูติดิลกกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ บุญชัย อารีเอื้อ


 

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ผศ. วัชรินทร์ อินทพรหม


 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รศ. เพียงพบ มนต์นวลปรางค์