เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


 

นายกสภามหาวิทยาลัย
นาย มีชัย ฤชุพันธุ์


 
 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นาย ถนอม อินทรกำเนิด


 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. สนิท อักษรแก้วกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ. กิตติคุณ วิษณุ เครืองามกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. คมเพชร ฉัตรศุภกุลกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. เปรื่อง กิจรัตน์ภรกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ทองหล่อ วงษ์อินทร์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย ดุสิต เจริญควนิชกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์


 


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นาย สมศักดิ์ สุโมตยกุล


 
 


ประธานกรรมการส่งเสริม กิจกรรมมหาวิทยาลัย
นาย ไพรัช อรรถกามานนท์


 
 


ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์ ขจิตพรรณ อมรปาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผศ. ดร. เดช บุญประจักษ์


 

กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
รศ. สุพจน์ แสงเงินกรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
อาจารย์ ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะกรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ผศ. ประกาศิต โสไกร


 

กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
อาจารย์ สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์


 

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
รศ. เกษม ช่วยพนังกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ผศ. อะเคื้อ กุลประสูติดิลกกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ บุญชัย อารีเอื้อ


 

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ผศ. วัชรินทร์ อินทพรหม


 

ผู่ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ. พรทิพย์ รักชาติเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ จุไร วรศักดิ์โยธินผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย