ข่าวประกาศ

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เรื่อง เอกสารแนบ docsort
   09/04/2562
หัวเรื่อง : การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เนื้อเรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25620409
   17/07/2560
หัวเรื่อง : การติดตามความก้าวหน้าการส่งเอกสารประกอบการสอนและส่งขอผลงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เนื้อเรื่อง : อาจารย์ท่านใดที่ต้องการสอบถามความคืบหน้าการส่งเอกสารประกอบการสอนและส่งขอผลงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กรุณาติดต่อที่เบอร์ 02-521-9608 (ปอ)
ประเภทข่าว : การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- 25600717
   06/07/2560
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื้อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25600706
   29/06/2560
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เนื้อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25600629
   20/06/2560
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื้อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25600620
   21/12/2559
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เนื้อเรื่อง :
ประเภทข่าว : คำสั่งและประกาศ
25591221
   07/06/2559
หัวเรื่อง : แบบขอรับการประเมินผลการสอน
เนื้อเรื่อง : แบบขอรับการประเมินผลการสอน
ประเภทข่าว : การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25590607
   21/01/2559
หัวเรื่อง : แนวทางการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ปี2558
เนื้อเรื่อง : แนวทางการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ปี2558
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25590121
   08/08/2558
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการนโยบายด้านที่พักอาศัย
เนื้อเรื่อง : เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัย พ.ศ. 2558
ประเภทข่าว : คำสั่งและประกาศ
25580808
   16/07/2558
หัวเรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2558
เนื้อเรื่อง : กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษา พ.ศ. 2558
ประเภทข่าว : คำสั่งและประกาศ
25580716
   20/02/2558
หัวเรื่อง : พิธีขอขมาอโหสิกรรม
เนื้อเรื่อง : เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี นำผู้เข้าร่วมบรรพชา-อุปสมบทในโครงการ พระนครธรรม เฉลิมฉลอง 123 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เดินตามรอยฝ่ายละอองธุลีพระบาท...สู่แดนพุทธภูมิ ครั้งที่ 5 ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ทำพิธีขอขมาอโหสิกรรมต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดี เป็นผู้แทนของสภามหาวิทยาลัยรับการขอขมาอโหสิกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25580220
   20/02/2558
หัวเรื่อง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการยกย่องเกียรติคุณ
เนื้อเรื่อง : นายมีชัย ฤชุพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในนามของสภามหาวิทยาลัย และประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นประธานมอบ ดอกไม้ แสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ในโอกาศได้รับรางวัลบุคคลเกีียรติยศแห่งปี ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
25580220
   16/01/2558
หัวเรื่อง : นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เนื้อเรื่อง : นายมีชัย ฤชุพันธ์ แสดงความยินดีและมอบเกียรติคุณบัตรแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดี ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาการบริหารการศึกษาและพัฒนาองค์กร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง ของคณะกรรมการรางวัลไทยและมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และมอบเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
- 25580116
   27/10/2557
หัวเรื่อง : เชิญเข้าฟังการบรรยาย
เนื้อเรื่อง : ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมกิจจาทร 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ประเภทข่าว : การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- 25571027
   07/05/2557
หัวเรื่อง : แบบขอรับการประเมินการสอน
เนื้อเรื่อง :
ประเภทข่าว : แบบฟอร์ม การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25570507
   28/03/2557
หัวเรื่อง : สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีแก่นักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายของมหาวิทยาลัย
เนื้อเรื่อง : 21 มีนาคม 2557 ทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย มรภ.พระนคร เข้ารับเกียรติบัตรจาก นาย มีชัย ฤชุพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยในการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25570328
   23/01/2557
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประเภทข่าว : ข้อบังคับ
25570123
   31/12/2556
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556
ประเภทข่าว : ข้อบังคับ
25561231
   31/12/2556
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการบริหารจัดการและการรับ-จ่ายเงินในการฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประเภทข่าว : ข้อบังคับ
25561231
   31/12/2556
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. 2556
ประเภทข่าว : ข้อบังคับ
25561231
   21/09/2556
หัวเรื่อง : กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน
เนื้อเรื่อง : สภามหาวิทยาลัยกำหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2556 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
- 25560921
   20/07/2556
หัวเรื่อง : พระนคร+ราชนครินทร์ ประชุมร่วม 2 สภา
เนื้อเรื่อง :ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25560720
   09/07/2556
หัวเรื่อง : แบบ ก.พ.อ. 03 ใหม่
เนื้อเรื่อง :
ประเภทข่าว : แบบฟอร์ม การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25560709
   08/07/2556
หัวเรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกัยการเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ
เนื้อเรื่อง :
ประเภทข่าว : การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25560708
   08/03/2556
หัวเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
เนื้อเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเภทข่าว : คำสั่งและประกาศ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25560308

นายกสภามหาวิทยาลัย

CSS Templates
ดร. ถนอม อินทรกำเนิด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย


  ข้อความถึงนายกสภาฯ
  สำหรับคณะกรรมการสภาฯ

กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 59555
Online users : 1
Today’s views: 2