พระราชบัญญัติ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศพระราชบัญญัติ


- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551


ระเบียบ

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เรื่อง เอกสารแนบ docsort
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2556
หัวเรื่อง : ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. 2556
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2553
หัวเรื่อง : ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2553
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัยแก่หน่วยงานภายนอกของบุคลากร พ.ศ. 2553
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2549
หัวเรื่อง : ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2549
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น (กศ.พท.) พ.ศ. 2549
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2548
หัวเรื่อง : ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2548
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2548
หัวเรื่อง : ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2548
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยทุนยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมแก่นักศึกษาและนักกีฬา พ.ศ. 2548
25561231
ข้อบังคับ

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เรื่อง เอกสารแนบ docsort
23/01/2557
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2556
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
25570123
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2556
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยบทนิยาม พ.ศ. 2556
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : -
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ. 2556
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2556
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2556
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2556
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2556
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการบริหารจัดการและการรับ-จ่ายเงินในการฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2556
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2556
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. 2556
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2556
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรบางตำแหน่ง พ.ศ. 2556
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2555
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2555
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2555
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2555
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ. 2555
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2555
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2555
เนื้อเรื่อง : เรื่อง การบริหารและการดำเนินงานของพุทธวิชชาลัย พ.ศ. 2555
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2555
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2555
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา พ.ศ. 2555
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2555
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2555
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2555
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2555
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2555
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2555
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2554
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2554
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2553
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2553
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2552
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2552
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2555
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2555
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2555
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2555
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2555
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2555
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2554
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2554
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการลาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2554
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2554
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2554
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2554
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2554
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2554
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2553
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2553
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2553
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2553
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2553
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ พ.ศ. 2553
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2552
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2552
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2552
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2552
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2552
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2552
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2552
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2551
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2551
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2551
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2551
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2551
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2551
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2550
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2550
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2550
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2550
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2550
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จ บำนาญ เหตุทดแทน พ.ศ. 2550
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2550
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2550
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2550
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2550
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2550
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2550
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2550
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2550
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2550
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2550
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2550
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2550
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2550
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2550
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2550
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2550
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการสืบสวนหาข้อเท็จจริง พ.ศ. 2550
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2550
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2550
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2550
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2550
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2549
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2549
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ หน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2549
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2549
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2549
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2549
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2549
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2549
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2549
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2549
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2549
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2549
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า พ.ศ. 2549
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2549
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2549
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2548
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2548
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2548
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2548
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2548
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2548
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2548
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2548
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2547
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2547
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2547
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2547
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2547
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2547
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2547
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2547
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2547
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2547
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2547
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2547
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2547
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2547
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2547
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2547
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2547
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2547
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2547
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
25561231ประกาศ

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เรื่อง เอกสารแนบ docsort
21/12/2559
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2559
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เนื้อเรื่อง :
25591221
08/08/2558
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2558
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการนโยบายด้านที่พักอาศัย
เนื้อเรื่อง : เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัย พ.ศ. 2558
25580808
16/07/2558
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2558
หัวเรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2558
เนื้อเรื่อง : กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษา พ.ศ. 2558
25580716
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2556
หัวเรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : การจัดตั้งศูนย์เพาะบ่มวิสาหกิจ พ.ศ.2556
25561231
31/12/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : 2547
หัวเรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2547
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2547
25561231
กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 47849