การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการการติดตาม ความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ขอ ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ docsort
29/01/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ยศชวิน กุลด้วง
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2557012929/01/2557
01/09/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ชัยรัตน์ คำลี
สังกัดคณะ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2557090101/09/2557
1/03/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ กษศรณ์ นุชประสพ
สังกัดคณะ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์000000001/03/2560
9/02/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ กษิดิศ วัชรพรรณ
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์000000009/02/2560
4/01/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ณัฐดนัย สุภัทรากุล
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์000000004/01/2560
23/4/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ภานุพงศ์ สามารถ
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์0000000023/4/2557
30/09/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ภราดร กาญจนสุธรรม
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558093030/09/2558
08/10/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ณวัฒน์ หลาวทอง
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558100808/10/2558
25/09/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ รุจิรัศม์ มุตธิกุล
สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558092525/09/2558

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ สืบวงศ์ กาฬ์วงศ์
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000
29/12/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ศศิธร โสภารัตน์
สังกัดคณะ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558122929/12/2558
30/05/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ขวัญมิ่ง คำประเสริฐ
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2560053030/05/2560
16/11/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ อักษร สวัสดี
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559111616/11/2559
9/12/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ประวิทย์ ขาวปลื้ม
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์000000009/12/2559
11/08/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ปรารถนา ผดุงพจน์
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558081111/08/2558

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ วิชยานนท์ สุทธโส
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000
20/03/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ สุธี แก้วเขียว
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2560032020/03/2560
29/03/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ วีรพล ดิษเกษม
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2560032929/03/2560

กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 39282