การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการการติดตาม ความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ขอ ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ docsort
1/03/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ กษศรณ์ นุชประสพ
สังกัดคณะ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์000000001/03/2560
9/02/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ กษิดิศ วัชรพรรณ
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์000000009/02/2560
4/01/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ณัฐดนัย สุภัทรากุล
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์000000004/01/2560
23/11/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : ผศ. โองการ วณิชาชีวะ
สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : รองศาสตราจารย์2559112323/11/2559
19/12/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : ผศ. ธนาวุฒิ ขุนทอง
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : รองศาสตราจารย์2559121919/12/2559
16/02/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2560021616/02/2560
30/09/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ เพ็ญศรี บางบอน
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559093030/09/2559
13/07/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ไฉน เลาะเงิน
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2560071313/07/2560
15/11/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ธงชัย ทองอยู่
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559111515/11/2559
16/10/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ นัชส์ณภัทร์ เจียมวิจิตร
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2557101616/10/2557
17/08/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ พวงผกา ภูยาดาว
สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558081717/08/2558
30/05/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ขวัญมิ่ง คำประเสริฐ
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2560053030/05/2560
-
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ สุภาภรณ์ พรหมฤษี
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000-
9/12/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ประวิทย์ ขาวปลื้ม
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์000000009/12/2559
11/08/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ปรารถนา ผดุงพจน์
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558081111/08/2558

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ วิชยานนท์ สุทธโส
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000
20/03/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ สุธี แก้วเขียว
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2560032020/03/2560
29/03/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ วีรพล ดิษเกษม
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2560032929/03/2560
20/10/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ อิสรี ศรีคุณ
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559102020/10/2559

กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 42649