การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการการติดตาม ความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ขอ ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ docsort
26/10/2555
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ อภิชาติ มาศมาลัย
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2555102626/10/2555
29/08/2556
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ จรรยา อุทารสวัสดิ์
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2556082929/08/2556
09/09/2556
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : ผศ. ประณต บุญไชยสิทธิ์
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : รองศาสตราจารย์2556090909/09/2556
09/09/2556
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ จันทนา อุดม
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2556090909/09/2556
07/10/2556
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ เพ็ญรุ่ง แป้งใส
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2556100707/10/2556
13/12/2556
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ อเนกชัย หอมพิกุล
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2556121313/12/2556
25/11/2556
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ศุภลักษณ์ ใจเรือง
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2556112525/11/2556
29/01/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ยศชวิน กุลด้วง
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2557012929/01/2557
02/03/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ เกรียงไกร โพธิ์มณี
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558030202/03/2558

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ กษิดิศ วัชรพรรณ
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000
29/12/58
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ กุสุมา ผลาพรหม
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : รองศาสตราจารย์0000000029/12/58

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ วณิฎา แช่มลำเจียก
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ มณภร มนุญาสตรสาทร
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ เพ็ญศรี บางบอน
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000
18/12/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ รัชฎาพร บุญเรื่อง
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2557121818/12/2557
1/9/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ชัยรัตน์ คำลี
สังกัดคณะ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์000000001/9/2557

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ประกาศิต โสไกร
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000
29/08/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2557082929/08/2557
19/09/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ชัชสรัญ รอดยิ้ม
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2557091919/09/2557
06/10/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ บัณฑิต ประสานตรี
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2557100606/10/2557
10/10/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ นัชส์ณภัทร์ เจียมวิจิตร
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2557101010/10/2557
16/09/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : รศ. วิชัย แหวนเพชร
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ศาสตราจารย์2557091616/09/2557
17/11/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ศศิธร คนทน
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2557111717/11/2557
26/11/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : รศ. ศรีณัฐ ไทรชมภู
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ศาสตราจารย์2557112626/11/2557
11/12/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ วรัญญู ศิริวรรณ์
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2557121111/12/2557
02/03/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ สุภาภรณ์ พรหมฤาษี
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558030202/03/2558
23/4/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ภานุพงศ์ สามารถ
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์0000000023/4/2557
24/2/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ วรรณภา ฐิติธนานนท์
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์0000000024/2/2558
25/3/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน์
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์0000000025/3/2558
15/9/2557
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ พูไทย วันหากิจ
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์0000000015/9/2557
7/4/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ชาติเมธี หงษา
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์000000007/4/2558
15/5/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์0000000015/5/2558
30/4/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ มณฑล จันทร์แจ่มใส
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์0000000030/4/2558
20/05/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ณัฐ จันทโรทัย
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558052020/05/2558
02/06/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ สมพร เหลาฉลาด
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558060202/06/2558
20/05/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ภัสชา น้อยสอาด
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558052020/05/2558
02/06/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ หัทญา เนตยารักษ์
สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558060202/06/2558

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ สราวุธ ณ พัทลุง
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000
25/09/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ศศิพร รัตนสุวรรณ
สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558092525/09/2558
30/09/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ภารดร กาญจนสุธรรม
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558093030/09/2558
08/10/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ณวัฒน์ หลาวทอง
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558100808/10/2558
16/09/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ วีรยุทธ์ ด้วงใย
สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558091616/09/2558
25/09/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ รุจิรัศม์ มุตธิกุล
สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558092525/09/2558
19/10/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : ผศ. บุญศิริ นิยมทัศน์
สังกัดคณะ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : รองศาสตราจารย์2558101919/10/2558
09/09/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ กัญณภัทร นิธิศวราภากุล
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558090909/09/2558
16/09/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ พวงผกา ภูยาดาว
สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558091616/09/2558
09/09/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : ผศ. อุเทน ทองทิพย์
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : รองศาสตราจารย์2558090909/09/2558
16/09/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ณัฐพร ยวงเงิน
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558091616/09/2558
11/09/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ปราถนา ผดุงพจน์
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558091111/09/2558
11/05/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ปรีชา จั่นกล้า
สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558051111/05/2558

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ สืบวงศ์ กาฬ์วงศ์
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ บุญวงศ์ วงศ์วิรัตน์
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ คงเอก ศิริงาม
สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : ผศ. สาวิตรี รุจิธนพาณิช
สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : รองศาสตราจารย์00000000

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ รัตติกร จิตรไกรสร
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ สว่างบุญ วงก์ฟ้าเลื่อน
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000
08/01/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ เจนศึก โพธิศาสตร์
สังกัดคณะ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559010808/01/2559
08/01/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : ผศ. ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
สังกัดคณะ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : รองศาสตราจารย์2559010808/01/2559
08/01/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : ผศ. ณัฏฐ์ มากุล
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : รองศาสตราจารย์2559010808/01/2559
08/01/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ จุฬาลักษณ์ ชาญกุล
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559010808/01/2559
08/01/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : ผศ. พรเลิศ อาภานุวัต
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : รองศาสตราจารย์2559010808/01/2559
21/01/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ประเทืองสุข ยังเสถียร
สังกัดคณะ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559012121/01/2559
29/12/2558
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ศศิธร โสภารัตน์
สังกัดคณะ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2558122929/12/2558
06/02/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : ผศ. อนันตกุล อินทรผดุง
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : รองศาสตราจารย์2559020606/02/2559

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ วีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ รุจิราภา งามสระคู
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ณัฏภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
สังกัดคณะ : วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000
17/6/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ประกายดาว ยิ่งสง่า
สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์0000000017/6/2559

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ วรภพ ประสานตรี
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000
15/06/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ขวัญมิ่ง คำประเสริฐ
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559061515/06/2559
01/07/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ สันติเลิศ เพ็ชรอาภา
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559070101/07/2559
12/08/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ วิชยานนท์ สุทธโส
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559081212/08/2559
01/07/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ นฤมล ติบวงษา
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559070101/07/2559
22/07/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ นิพนธ์ สุวรรณกูฏ
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559072222/07/2559
19/08/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ลดา มัทธุรศ
สังกัดคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559081919/08/2559
16/11/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ อักษร สวัสดี
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559111616/11/2559
03/10/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ภานุพงศ์ สามารถ
สังกัดคณะ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559100303/10/2559

ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ธงชัย ทองอยู่
สังกัดคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์00000000

กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 37601